De gewone commanditaire vennootschap en de coöperatieve

vennoot-schap met krediet onbeperkte aansprakelijkheid, waarvan alle onbeperkt aansprakelijke vennoten natuurlijke personen zijn;- de economische samenwerkingsverbanden;- de landbouwvennootschappen. 1. 3. Procedure91. Ten minste één maand vóór de algemene vergadering moet(en) de raad van be¬stuur of de zaakvoerder(s) de jaarrekening met het jaarverslag voorleggen aan de com¬missaris, die een controleverslag opmaakt. 92. De houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, houders van certificaten op naam, bestuurders en commissarissen ontvangen het jaarverslag samen met de jaar-rekening en de oproeping tot de algemene vergadering. De houders van aandelen aan toonder kunnen vijftien dagen vóór de vergadering op de zetel van de vennootschap inzage nemen van het jaarverslag. Zij kunnen vijftien dagen vóór de vergadering gratis een exemplaar van het jaarverslag opvragen. 93. In het Wetboek van Vennootschappen werd een regeling uitgewerkt voor iedere vennootschapsvorm. Artikel 289 regelt voor de BVBA dat deze stukken worden meegestuurd met de oproe-pingsbrief naar de vennoten, zaakvoerders en commissarissen. Naar de andere opgeroepen personen wordt dit pas verstuurd wanneer ze erom verzoe-94. Artikel 381 regelt voor de CVBA dat de stukken worden verstuurd naar de ven¬noten die erom verzoeken. Binnen de NV hangt de procedure af van het soort aandelen (art. 535 W. Venn. ). Betreft het aandelen op naam, dan worden de stukken meegestuurd met de oproepingsbrief. Er wordt eveneens een afschrift van de stukken gestuurd naar degenen die ook tot de algemene vergadering worden toegelaten, indien deze de formaliteiten hebben vervuld voorzien in de statuten, uiterlijk zeven dagen vóór de algemene vergadering. Na dit tijdstip wordt een afschrift overhandigd op de algemene vergadering. 95. Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van persoonlijke lening een certifi¬caat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan tegen overleg¬ging van zijn effect, vanaf vijftien dagen vóór de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken krijgen. 96. Op de jaarvergadering geven de bestuurders of zaakvoerder(s) antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot persoonlijke lening hun verslag. Het jaarverslag vormt de basis voor het verlenen van de kwijting aan de bestuurders of zaakvoerder(s). 97. Het jaarverslag is niet onderworpen aan de goedkeuring van de algemene verga-dering. 1. 4. Jaarverslag en boekhoudrecht98. De verplichting tot het opmaken van een jaarverslag wordt opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en niet door de boekhoudreglementering. 99. Toch is er een nauw verband met het boekhoudrecht: de in het jaarverslag opge-nomen cijfergegevens zijn immers gebaseerd op de gegevens van de jaarrekening.